۱۳۹۵ جمعه ۷ آبان   :  جستجو 

 

استاندارهاي حسابداري
عنوان استاندارد شماره استاندارد
مفاهیم نظری گزارشگری مالی  -
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری  -
نحوه ارائه صورتهای مالی  ۱
صورت جریان وجوه نقد  ۲
درآمد عملیاتی  ۳
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384 ) ۴
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384( ۵
گزارش عملکرد مالی  ۶
حسابداری موجودی مواد و کالا ۸
حسابداری پیمانهای بلندمدت  ۹
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت ۱۰
داراییهای ثابت مشهود ( تجدید نظر شده 1386 ) ۱۱
افشای اطلاعات اشخاص وابسته ( تجدید نظر شده 1386 ) ۱۲
حسابداری مخارج تأمین مالی  ۱۳
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری  ۱۴
حسابداری سرمایه گذاریها ۱۵
تسعیر ارز ۱۶
داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386) ۱۷
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
( تجدید نظر شده 1384 ) 
۱۸
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۹
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ۲۰
حسابداری اجاره ها ۲۱
گزارشگری مالی میان دوره ای  ۲۲
حسابداری مشارکتهای خاص ۲۳
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری  ۲۴
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف  ۲۵
فعالیتهای کشاورزی  ۲۶
طرحهای مزایای بازنشستگی ۲۷
فعالیتهای بیمه عمومی ۲۸
فعالیتهای ساخت املاک 29